แนวทางการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน(12 มิ.ย. 57)  
การขับเคลื่อนการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน(12 มิ.ย. 57)  
คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน Spirit of ASEAN(12 มิ.ย. 57)  
แนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมร่วมและความเท่าเทียมทางเพศ (12 มิ.ย. 57)  
คู่มือหลักสูตรอาเซียนฉบับภาษาอังกฤษ (28 มิ.ย. 56)
คู่มือหลักสูตรอาเซียนฉบับภาษาไทย (28 มิ.ย. 56)  
แนวทางการจัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนพื้นฐานอาชีพในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (4 มี.ค. 56) 
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(12 เม.ย. 55)  
Spirit of ASEAN 2015 (Chantra Chaiyaporn) 2(30 มิ.ย. 54)  

เอกสารแนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา(26 พ.ค. 54)  


ที่มา :  http://academic.obec.go.th/web/node/219/482/document_listcategory/51