Clip-youtube


                                     เคล็ดลับ


เคล็ดลับการเปลี่ยนแปลงโลก Steve Jobs

เผยแพร่เมื่อ 28 พ.ค. 2013

สุนทรพจน์สตีฟ จ๊อป ให้โอวาสแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

ปี 2005การทำงานเป็นทีม


 มดทำงานเป็นทีม 1

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2012

มดทำงานเป็นทีม 2

เผยแพร่เมื่อ 4 ม.ค. 2012

การทำงานเป็นทีม

เผยแพร่เมื่อ 4 มี.ค. 2013

สามัคคีคือพลัง

เผยแพร่เมื่อ 29 ต.ค. 2012

พลังแห่งความสามัคคี

เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ค. 2012

ความพร้อมเพรียง แม่นยำ

อัปโหลดเมื่อ 3 ต.ค. 2010

Despicable Me 2 ทำงานเป็นทีม


เผยแพร่เมื่อ 15 มิ.ย. 2013


ความเท่าเทียมของสังคม เริ่มที่ตัวคุณเอง

เผยแพร่เมื่อ 24 เม.ย. 2013

คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งช­าติThe World in 2050 - Future study presented by Frank Appel
http://www.youtube.com/watch?v=VE0lPTfsBoI


อัปโหลดเมื่อ 24 ก.พ. 2012

Join us on our journey into the year 2050. What will influence everyday reality then? Frank Appel, CEO Deutsche Post DHL: "Only those who think about alternatives can devise robust strategies."สุขแบบฝรั่งกับสุขแบบไทย

วิดีโอ YouTube

เผยแพร่เมื่อ 17 มิ.ย. 2013

น้ำครึ่งแก้ว ตอน สุขแบบฝรั่งกับสุขแบบไทย ออกอากาศวันที่ 16 มิ.ย.56ดูให้รู้ มัธยมต้น ค้นหาตัวเอง

วิดีโอ YouTube


   ดูให้รู้ มัธยมต้น ค้นหาตัวเอง
   เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ย. 2013

   รายการ Dohiru ดูให้รู้ by Fuji Fujisakiรางวัลชนะเลิศ เรื่อง "ครูอาชีพ" 


  เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2013

หนังสั้น "จรรยาบรรณครู"
รางวัลชนะเลิศ เรื่อง "ครูอาชีพ" จากทีม Let's Chic (k) คณะ 

วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 จัดโดย คณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรร­ณของอาจารย์

 และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกับสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานการณ์ การศึกษาไทย 2557 (The State of Thai Education 2014)
   เผยแพร่เมื่อ 3 มิ.ย. 2014
   วีดีโอนี้จัดทำขึ้นหลังจากที่มีผลการศึกษา­ของ PISA ล่าสุดในปี 
    ค.ศ. 2013 ออกมาชี้ให้เห็นว่านักเรียนไทยมีสัมฤทธิผล­ในการศึกษาต่ำการศึกษาในศตวรรษที่ 21


บทบาทครูในการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 15 พ.ค. 2013

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทครูในการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21" โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ภายในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อ­นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาค­ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่21


เผยแพร่เมื่อ 29 พ.ค. 2012

วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ จัดทำโดย สำนักงาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์    

พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัด­การความรู้เพื่อสังคม และนพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เลขาธิการมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 

ได้ให้ทัศนะถึงการเรียนรู้ของเด็กในยุคนี้­อย่างน่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง


ห้องเรียนแห่งอนาคต Smart Learning Center - Springnews
https://www.youtube.com/watch?v=TglV8uet9L4เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2014
การศึกษาของเด็กยุคใหม่ จะไม่ใช่การนั่งเรียนจากตำราหรือฟังครูสอน­ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมอย่างเดิมอีกต่อไป เพราะด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างคอ­มพิวเตอร์และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต ช่วยให้เด็กค้นหาความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการคิดแล­้วลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริง ซึ่งเป็นแนวคิดของ "ห้องเรียนแห่งอนาคต"แม่

เรารักแม่

อัปโหลดเมื่อ 6 ส.ค. 2011

อัปโหลดเมื่อ 11 ก.ย. 2010

เศร้า ซึ้ง ความหวัง กำลังใจ

อัปโหลดเมื่อ 8 ธ.ค. 2010

หมูน้อยขาดแม่ 

อัปโหลดเมื่อ 26 ก.ค. 2010


จุดเริ่มและจุดจบของความขัดแย้ง
อัปโหลดเมื่อ 17 ก.พ. 2011


เตือนภัย

เตือนภัยลานจอดรถ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
http://www.youtube.com/watch?v=BujsJEzSrvM


เผยแพร่เมื่อ 29 มิ.ย. 2013

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีเรื่องเตือนภัยในลานจอดรถมาฝากถึงคุณสุภ­าพสตรีกันค่ะ  โดยมีข้อควรปฏิบัติดังนี้
1 ควรเลือกจุดจอดรถที่มีความปลอดภัยให้ใกล้ป­ระตูทางเข้าออกอาคารศูนย์การค้า เมื่อลงจากรถให้รีบล็อครถทันที
2.เมื่อกลับมายังจุดจอดรถ ควรสังเกตไปรอบๆลานจอดรถว่ามีความปลอดภัยห­รือไม่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่าง­เดินไปที่รถ เตรียมกุญแจรถพร้อมเปิด เมื่อเดินไปถึงรถแล้วจึงปลดล็อค ให้รีบขึ้นรถแล้วรีบปิดประตูและล็อครถทันที
3 .ในกรณีที่จุดจอดรถของคุณเป็นจุดเสี่ยง ดูแล้วไม่ปลอดภัย คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รั­กษาความปลอดภัยของศูนย์การค้านั้นๆ
ซึ่งศูนย์การค้าและสถานที่ต่างๆ มีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและท­รัพย์สินแก่ผู้มา ใช้บริการ ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะสำหรับคุณสุภาพสตรี
ปลอดภัยไว้ก่อน ไม่ประมาท ดีที่สุดค่ะ
พ.ต.ท.หญิง พญ.อัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล 

(รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)It's a boy for Britain's William and Kate


เผยแพร่เมื่อ 22 ก.ค. 2013

Britain's Prince William and his wife Kate were celebrating on Monday after she gave birth to a baby boy, providing the royal family with a future king and sparking a global media frenzy.
ดร สุรินทร์ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน
https://www.youtube.com/watch?v=CPOZm4to0B8

วิดีโอ YouTube

เผยแพร่เมื่อ 18 ธ.ค. 2012


“ลองดู” (We can try) หนังสั้นสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสานรัก
https://www.youtube.com/watch?v=5evijBBLU2Q&feature=youtu.be


   เผยแพร่เมื่อ 25 ส.ค. 2014

   หนังสั้นเรื่องแรก เล่าเรื่องราวของจู้และแม่ที่พยายามจะปลูก­ถั่วงอกเพื่อ

   นำมาขายหาเลี้ยงชีพ โดยแม่ก็ไม่มีความรู้ จู้ก็ยังเด็ก ทั้ง 2 คน พบ

   อุปสรรคมากมายในการเพาะถั่วงอก แต่ก็ไม่ย่อท้อ หาข้อมูล ลองผิด 

    ลองถูก ลองทำ จนกระทั่งสำเร็จ และจากคำพูด “ลองดู...ลองดู” ของแม่

   ในวันนั้น ก็ได้สร้างแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้จู้เร­ียนจบระดับปริญญาเอก

   ด้านวิทยาศาสตร์ จึงเป็นชื่อของหนังสั้นชุดนี้ว่า “ลองดู” 

    หรือ “We can try”