เอกสารประกอบสินเชื่อ

วัตถุประสงค์ของการกู้

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาภายในประเทศ และต่างประเทศ ในทุกระดับการศึกษา ในสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื่อน (ก.พ.) กระทรวงศึกษาธิการและ/หรือที่หน่วยงานของรัฐรับรองคุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้แน่นอนมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามที่จ่ายจริงในการศึกษาตลอดหลักสูตร ตามเอกสารการลงทะเบียน หรือใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่าย ดังนี้

 • กรณีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 1,5000,000 บาท ดังนี้
  • ไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
  • ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ กรณีใช้ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน 70% ของราคาประเงินหลักทรัพย์กรณีห้องชุด

  • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
  • ไม่เกิน 10 ปี

หลักประกันเงินกู้

 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • มีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
  • เป็นข้าราชการเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์การของรัฐที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จำนวน 
   2 คน หรือเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
  • เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท
   ขึ้นไป จำนวน 2 คน หรือมีเงินเดือนตั้งแต่ 
   30,000 บาทขึ้นไป จำนวน 1 คน
 • หลักทรัพย์ค้ำประกันของตนเองหรือบุคคลอื่น
  • สมุดเงินฝากออมสิน และหรือสลากออมสินพิเศษ
   ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน และมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
  • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ 
  บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส ใบหย่า ใบมรณบัตร
  ของคู่สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ 
  และผู้ค้ำประกัน
 • หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา / สำเนาบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือสือรับรองการผ่านคัดเลือก
  เป็นนักศึกษา
 • รายละเอียดแสดงค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษา
 • เอกสารการลงทะเบียน / ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา
 • กรณีกู้เพื่อการศึกษาของบุตร ให้แสดงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับบุตรด้วย

อัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท ร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี
 • วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR -0.25 ต่อปี
 • วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR+1.25 ต่อปี

**ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

เอกสารประกอบการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด 
  เป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  • แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
  • แบบแปลนอาคาร / ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน 
   (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
  • หลักฐานอื่นที่จำเป็น (ถ้ามี)
 • กรณีใช้หลักทรัพย์อื่นค้ำประกัน
  • สำเนาสมุดเงินฝากออมสิน
  • สำเนาสลากออมสินพิเศษ
Comments