หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
        
    ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเฉพาะค่าบำรุงและค่าหน่วยกิต  120,000  บาท
    
        เฉลี่ยภาคการศึกษาละ 30,000  บาท
    
        ผ่อนชำระเดือนละ 8,000 บาท

Comments