แหล่งนำเสนองานวิจัย

    กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) บริการสืบค้นผลงานวิจัย  
    ฐานข้อมูลวารสารต่าง ๆ

เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

    คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอ
    แบบเสนอหัวข้อเค้าโครงร่าง
    แบบฟอร์ม บฑ.1- บฑ.10
    รูปแบบการบันทึกไฟล์ข้อมูล
    ตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความ
Comments