ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยธนบุรีมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ เหมาะสมกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการบริหารสำหรับให้บริการแก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่สังคมและวงวิชาชีพ