หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โพสต์21 มี.ค. 2556 17:21โดยSomchai Bba   [ อัปเดต 23 ก.ย. 2558 22:50 ]หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การเรียน 
                วัน-เวลาเรียน เป็นการเรียนวันอาทิตย์วันเดียว ตั้งแต่ 08.30-17.00 น.
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
                แผน ก แบบ ก2        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต
                แผน ข                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต
หลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีแผนการศึกษา 2 แผน คือ
                แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ (Thesis)     โดยจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
                แผน ข                                                     ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยจะต้อง
                                                                                สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
                                                                                และสอบปากเปล่า (Oral Examination)
โครงสร้างหลักสูตร
    นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษา โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
                แผน ก แบบ ก2
                                                        กลุ่มวิชาบังคับ                                              27  หน่วยกิต
                                                        วิทยานิพนธ์                                                  12  หน่วยกิต
                                                        รวม                                                               39  หน่วยกิต
                แผน ข
                                                        กลุ่มวิชาบังคับ                                              27  หน่วยกิต
                                                        กลุ่มวิชาเลือก                                                  9  หน่วยกิต
                                                        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                            3  หน่วยกิต
                                                        สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า
                                                        รวม                                                                39  หน่วยกิต

ที่มาของข่าว :หลักสูตรบริหารธุรกิจหาบัณฑิต