เชิญชวนเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด

โพสต์18 มิ.ย. 2558 16:43โดยSomchai Bba


สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำหนดการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ในหัวข้อเรื่อง
 “พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อวงการห้องสมุด” ในวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

                                   โครงการ | แบบตอบรับ