เชิญ ครูนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วม โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT”

โพสต์6 ต.ค. 2557 20:21โดยSomchai Bba
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014

เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน 10 ผลงานในแต่ละช่วงชั้น
2. คุณครูที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการแนะนำ ให้แนวทางเท่านั้น
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย
o ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
o ผลงานส่งมาในรูปแบบดังนี้
 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในแผ่นซีดีรอม/ดีวีดี จำนวน 2 ชุด
 กระดาษเอกสารปริ้นสี (Hard copy) ความหนา 120 – 160 แกรม จำนวน 2
o ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และ ดาวน์โหลดได้ที่ www.thictyouth.com / facebook : thictyouth
4. ผลงานที่เคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 หากทางคณะกรรมการตรวจพบ จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแค้มป์ และเงินรางวัล
5. ผลงานที่จัดทำขึ้นมา ต้องสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
6. ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานที่ส่งเข้ามา การพิจารณาตัดสิน

ของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
7. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทที่สนันสนุนโครงการ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ้นที่จัดส่งเข้าประกวด โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ
8. ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ คณะผู้จัดงาน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
10. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757 Email : info@absolutealliances.com เข้าร่วมแค้มป์ : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014
น้อง ๆ เจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที่หนึ่ง พร้อมครูที่ปรึกษาทจะได้ร่วมเข้าแค้มป์ Thailand ICT Youth Challenge 2014 เพื่อการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านไอที และทำกิจกรรมร่วมกัน ของเยาวชน และครูปรึกษา โดยได้แบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้
• ภาคกลาง
• ภาคเหนือ
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• ภาคใต้ กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014 แนวคิดหลัก “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน ICT”
• จัดส่งผลงานเข้าประกวด : 1 กรกฎาคม - 20 พฤศจิกายน 2557
• ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com : 9 ธันวาคม 2557
• เข้าร่วมค่ายเยาวชน Thailand ICT Youth Challenge พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา : ธันวาคม 2557
• ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล : มกราคม 2558 ** หมายเหตุ : กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thictyouth.com , Facebook: thictyouth รายละเอียดดังไฟล์แนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย  

Comments