“หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี”ปีที่ ๒

โพสต์21 พ.ค. 2558 01:00โดยSomchai Bba
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะครูและนักเรียนโดยนายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้ประกอบพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี”ปีที่ ๒ โดยมี   ดร.สุมนต์รัตน์ อัศตรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ  
เป็นประธานพิธีเปิด 

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้รับการคัดเลือก จากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม “หนุมานชาญสมร วานรชวนทำดี” ปีที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเกิดความรักในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยม ๑๒ ประการ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในปีนี้

กิจกรรมในพิธีเปิดมีการแสดงและฝึกการเชิดหุ่นละครเล็ก โดยคณะนาฎยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะนำคุณธรรมที่ปรากฏตามท้องเรื่อง และค่านิยม ๑๒ ประการไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียน-ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา, นักเรียน–ครู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านตะโกบน, คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา, บุคลากรจากอุทยานธรรมวิทยา ในพระดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘, นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รวมทั้งคณะบุคลากรจากสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นำโดย 
ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์ สุนทรวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน