ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕"

โพสต์16 มี.ค. 2558 01:48โดยSomchai Bba
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัดโครงการ “นานมีบุคส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา รวมพลังรักการอ่าน ๖๐ ล้านเล่ม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในระบบโรงเรียนได้อ่านหนังสือนอกเหนือจากตำราเรียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีนิสัย รักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านในระยะยาวอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการอ่านของเยาวชนไทยให้มีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเห็นสมควรสนับสนุนโดยเชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ฝ่ายโครงการ : นางสิตา อุตมัง โทร. ๐ ๒๖๖๒ ๓๐๐๐ ต่อ ๔๔๒๕ หรือ ๐๘ ๕๐๗๐ ๙๑๖๒ หรือดาวน์โหลด ใบสมัครและสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.nanmeebooksreadingclub.com

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๕" โดยความสมัครใจ รายละเอียดดังแนบ 
สิ่งที่แนบมาด้วย   
Comments