งานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ "

โพสต์27 มี.ค. 2558 01:23โดยSomchai Bba

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา 
คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ
มีกำหนด จัดงานสัมมนาและนิทรรศการ " ๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ " ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๕๘  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี