นิเทศประะเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

โพสต์30 ก.ค. 2557 09:35โดยSomchai Bba
ประสาทรัฐ
วันพุธ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
 
นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓) นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก