นิเทศประเมินความยั่งยืนด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

โพสต์29 ก.ค. 2557 07:56โดยSomchai Bba
บางแพ
นายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๒) พร้อมด้วยผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 
นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  ในวันอังคารที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก