นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

โพสต์26 ก.ค. 2557 07:29โดยSomchai Bba
ปากท่อยั่งยืน
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
คณะนักเรียน ครูและผู้บริหาร นำโดยนายเกษม อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑) ได้นำเสนอกิจกรรมและผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก