นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านคาวิทยา

โพสต์24 ก.ค. 2557 11:20โดยSomchai Bba
ประเมินยั่งยืนบ้านคา
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) พร้อมด้วย นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 
คณะนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยนายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ 
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนบ้านคาวิทยา ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน