นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนช่องพรานวิทยา

โพสต์28 ก.ค. 2557 07:27โดยSomchai Bba
ช่องพราน ยั่งยืน
วันจันทร์ที่
 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น นายทวีป แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑) นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ  นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนช่องพรานวิทยา ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดี