นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา

โพสต์25 ก.ค. 2557 09:11โดยSomchai Bba
แคทราย ๒๔ กค ๕๗
วันพฤหัสบดีที่
 ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓) นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน สพม.๘ณ โรงเรียนแคทรายวิทยา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนแคทรายวิทยา ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก