นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์

โพสต์31 ก.ค. 2557 08:25โดยSomchai Bba
พังตรุ
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. 

นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑)  นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดี