นิเทศประเมินความยั่่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

โพสต์9 ส.ค. 2557 23:57โดยSomchai Bba
พระแท่น
วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการนายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ.(ผู้แทนส่วนกลาง) นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
 
นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑) นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ 

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก