นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

โพสต์25 ก.ค. 2557 08:58โดยSomchai Bba
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) พร้อมด้วย นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน สพม.๘ ได้นิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
 
คณะนักเรียน ครูและผู้บริหาร นำโดยนายสมยศ บุญเจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ (โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๑) ได้นำเสนอผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดี