นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา

โพสต์24 ก.ค. 2557 10:58โดยSomchai Bba
ประเมินยั่งยืนสวนผึ้ง
นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๑)  นำคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้แทนคณะผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝัน สพฐ. นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team) นางสุภาพ สิทธิสังข์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในฝัน สพม.๘  ในวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนผึ้งวิทยา  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก