นิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์

โพสต์26 ก.ค. 2557 07:49โดยSomchai Bba
นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) 
นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน ซึงเน้นคุณภาพ ๖ ด้าน คือ คุณภาพนักเรียน คุณภาพครู คุณภาพของแหล่งเรียนรู้ คุณภาพกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต คุณภาพการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และคุณภาพการบริหารจัดการ แก่คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ประกอบด้วย ดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนเพื่อแสดงว่า โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผ่านการประเมินความยั่งยืนในด้านคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ในระดับดีมาก