นิเทศโรงเรียนในฝัน-บ่อพลอยรัชดาภิเษก

โพสต์16 ก.ค. 2558 12:49โดยSomchai Bba
วันศุกร์ ที่ ๑๐  กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ โรงเรียน
บ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี รองผอ.สมภพ  นิยะบุญ รอง ผอ.มนัสนันท์  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ รอง ผอ.วชิระ ประกอบพร้อมด้วยคณะครู  รวมทั้งสิ้น ๑๘ คน  ได้เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘ กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘
 
ประเด็นการนิเทศ ได้แก่ 
    ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา 
        ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น
    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
    ๔.จุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘
    ๕.การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ
    ๖.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
    ๗.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ๘.การเสนอผลงานดีเด่นโรงเรียนในฝัน
    ๙.ปฏิบัติการกรอกข้อมูลออนไลน์ : พบผู้รับผิดชอบเพื่อกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ 
        ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
   ๑๐.งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียนในฝัน สพม. ๘
        
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”