นิเทศโรงเรียนในฝัน-หนองรีประชานิมิต

โพสต์22 มิ.ย. 2558 07:25โดยSomchai Bba
วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ โรงเรียน
หนองรีประชานิมิต  ผอ.สายฝน  ภานุมาศ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  รอง ผอ.ปริตา  อินทรกุล และ รอง ผอ.สมพงษ์  น้อยพันธ์ุ พร้อมด้วยคุณครูจันทร์เพ็ญ  ธนะฤกษ์ คุณครูจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์ และคุณครูอินทิรา  อินทะแสน รวม ๖ คน  เข้าประชุมนิเทศโรงเรียนในฝัน สพม.๘  กับนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘  
 
ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่ 
    ๑.งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
    ๒.การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบ
        ทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น
    ๓.แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน
    ๔.ทบทวนจุดเน้นในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘
    ๕.การดำเนินงานเกี่ยวกับการนำค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การปฏิบัติ
    ๖.การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
    ๗.การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
    ๘.การกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ 
       ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
    ๙.พบผู้เสนองานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียนในฝัน สพม. ๘  
          ( คุณครูจันทร์เพ็ญ  ธนะฤกษ์ คุณครูจิตกร  อารีย์วงศ์สถิตย์ และคุณครูอินทิรา  อินทะแสน )
               
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”


Comments