นิเทศโรงเรียนในฝัน-ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

โพสต์23 มิ.ย. 2558 10:06โดยSomchai Bba
 ผอ.อำนาจ  ทัดสวน  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม   พร้อมด้วยคุณครู รวม ๗ คน  นำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนแห่งความดี แก่ คณะนิเทศ โครงการกองทุนการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรกุล (ผอ.ทิพวรรณ  ยิ้มสวัสดิ์ และอ.นิตยา  มังน้อย)  และนายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน สพม.๘  
 วันอังคาร ที่ ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๒๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม

 เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๔.๕๐ น. คุณครูสุญดา  พุ่มพยอม คุณครูจิรัตติกาล  ถิ่นกาญจน์วัฒนา คุณครูทัศนีย์  จันโทมาและคุณครูวิศิษฐ์  แซ่วุ่น ร่วมประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนในฝัน
 ประเด็นการประชุมนิเทศ ได้แก่ 
    งบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘,
 การพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษา  ประเภทต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้สูงขึ้น,แหล่งข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในฝัน,จุดเน้น
 ในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ สพม.๘, การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรม
 ไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ,การติดตามและประเมินผลการจัดการ
 ศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ การกรอกข้อมูลและบันทึกผลสัมฤทธิ์
 ทางการเรียนของนักเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของโรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com
             
รายชื่อเอกสารมอบโรงเรียน 
    ๑.หนังสือเรื่อง “ราชบุรี” 
    ๒.คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิว ทำไมเด็กวัยเรียนต้อง “ไอคิวดี อีคิวเด่น” 
    ๓.หนังสือ “วัยรุ่นเอยจะบอกให้” ๖.๔ หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน” 
    ๔.หนังสือ “โลกของเรา : ตัวเรารู้เท่าทัน”