ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด..เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้า นักอ่าน” ปีที่ ๒

โพสต์2 เม.ย. 2558 01:05โดยSomchai Bba

ด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “Read Thailand : อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ปีที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการอ่านการเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง และเพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา โดยสามารถศึกษารายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.readthailand.com ส่งใบสมัครพร้อมนวัตกรรมได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๗๔๓๐๐ ต่อ ๑๑๓-๑๑๔ : e-mail readthailand@tkpark.or.th หรือ facebook page : Read Thailand