ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

โพสต์6 พ.ค. 2558 21:03โดยSomchai Bba
วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ

วัตถุประสงค์องการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ
๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินการพัฒนาทักษะความคิด การอ่าน คิดวิเคราะห์ และสื่อสารตามแนวทางประเมินผลนักเรียน (PISA)
๒. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นครูแกนนำในการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และสื่อสารตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถขยายผลได้
๓. เพื่อสร้างบทอ่านที่ส่งเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ให้นักเรียนสามารถอ่าน และวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
๕. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
๖. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนทุกโรงเรียนปรับเปลี่ยนการสอน และพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์

ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครั้งนี้ ประกอบด้วยครูสอนวิชาภาษาไทย ในสังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จำนวน ๕๕ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๕๕ คน

คณะวิทยากรได้แก่ นายวัชรวิทย์ ครูรัฐปิยสกุล และ นางสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี