ประชุมปฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวม GPA 5 ภาคเรียน ปี 2557

โพสต์13 ต.ค. 2557 01:07โดยSomchai Bba
วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จังหวัดราชบุรี และ  ศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  จังหวัดกาญจนบุรี  กลุ่มงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  โดย นางกันยารัตน์  รัตนชงค์ และ นางสุวิไล จันทร์สนอง  จัดประชุมฏิบัติการตรวจสอบและหลอมรวมข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย( GPA ) ๕ ภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้แก่ ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๕๕ คน โดยมี นายสุวิทย์  สมหลักชัย ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นายกานต์  โหล่ตระกูล ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง นายบุญมี  ดีแสน ครูโรงเรียนแคทรายวิทยา นางสาวนฤมล  จับจิตต์ ครูโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ นางสาวนิจพิชา  ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และ นางสาวสิริอาภา  ห่วงทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เป็นวิทยากร 

Comments