ประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์2 พ.ย. 2557 20:57โดยSomchai Bbaสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาห้องสมุด และเป็นขวัญ กำลังใจแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานในการอุทิศ เสียสละ พัฒนาห้องสมุด โดยโรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการพิจารณา จะต้องมีการพัฒนาห้องสมุดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด และส่งรายละเอียดไปยังประธานชมรมบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยโรงเรียนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://www.tla.or.th