ประธาน ปปช.สพฐ. ภาค ๗ กลุ่ม ๘ จังหวัด

โพสต์16 ก.พ. 2558 15:20โดยSomchai Bba


ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  "การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ปปช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด" ณ ภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีมติเลือก นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ปปช.สพฐ.สพม.๘ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน ปปช.สพฐ.ภาค๗  รับผิดชอบการป้องกันการทุจริตในภาคการศึกษา ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์