โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗

โพสต์3 พ.ย. 2557 01:14โดยSomchai Bba
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๖ โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
๑. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี
๒. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๗
๑. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี จังหวัดราชบุรี
๒. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา จังหวัดราชบุรี
๓. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๔. โรงเรียนประชามงคล จังหวัดกาญจนบุรี