วันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานการสัมมนาสัญจรเครือข่ายโรงเรียนสุจริต สังกัด สพม.๘ (ครั้งที่ ๑)  ณ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายขนาน ชิตณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์  นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตของ สพม.๘  และบุคลากรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต และนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ป.ป.ช. สพฐ. น้อย  ของโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย ทั้ง ๖ โรงเรียน  ได้แก่ นายณรค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  (ต้นแบบโรงเรียนสุจริต)  และผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา นายอำนาจ ทัดสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  นายชนะ อปราชิตา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ และนายนรายุทธ แสงโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากสหวิทยาเขตเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
การสัมมนาสัญจรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรโรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม โรงเรียนสุจริตร่วมกัน โดยทางโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรม ทั้งในรูปของนิทรรศการและการนำเสนอบนเวทีโดยคณะนักเรียน ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ของโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ แล้วคณะผู้บริหารและผู้ร่วมสัมมนาได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและเติมเต็มเพื่อการพัฒนางานต่อไป