ศธ.หลอม"รร.-เด็ก"สู่แนวปฏิรูปสังคม ออกคู่มือให้สถานศึกษา-นักเรียนปฏิบัติตัวตามแนวค่านิยม 12 ประการ

โพสต์11 พ.ค. 2558 07:47โดยSomchai Bba
สพฐ.ออกคู่มือ "โรงเรียน-นักเรียน" เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม เพื่อสร้างแบบแผนปฏิบัติให้เหมือนกันทุกโรงเรียน ส่วนนักเรียนก็มีคู่มือ "ปฏิบัติตัว" ให้ได้ตามกรอบค่านิยม 12 ประการ และยังจับมือ กกต.พิมพ์หนังสือพลังเยาวชน พลังพลเมือง หวังให้เด็กเรียนรู้หน้าที่ความเป็นพลเมือง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านจิตอาสาด้วย

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ โรงเรียนภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะเปิดภาคเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ตนจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดย สพฐ.ได้จัดทำคู่มือแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาประมาน 4,000 เล่ม เพื่อแจกไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

เลขาฯ กพฐ.กล่าวว่า คู่มือดังกล่าวถือว่ามีเป็นเรื่องจำเป็น เพราะ ศธ.จะต้องสร้างแบบแผนปฏิบัติให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการเหมือนกัน ซึ่งทุกครั้งก่อนการเปิดภาคเรียน แต่ละโรงเรียนควรเตรียมการอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 1.อาคารสถานที่ ห้องเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน หากไม่เตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้ เมื่อเด็กมาโรงเรียนอาจจะเกิดอันตรายได้ และ 2.การเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดการเรียนการสอน อาทิ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และตารางสอน เป็นต้น ซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องดำเนินการ 2 เรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งคัด

"หากโรงเรียนมีความต้องการก็สามารถรับต้นแบบแล้วไปผลิตซ้ำเพื่อแจกให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองได้ ซึ่งหากไม่เพียงพอ สพฐ.ก็ได้นำคู่มือดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ให้สามารถดาวน์โหลด เนื่องจาก สพฐ.เป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดจำนวนมาก"

นายกมลกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้พิมพ์หนังสือเรื่อง “หนึ่งวันในวัยเรียน” แต่งโดยนางณรี สุสุทธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสของ สพฐ. เนื่องจากค้นพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่อยากเห็นบุตรหลานของตนเองใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย อีกทั้งให้เด็กได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความน่ารัก เหมาะสมกับวัฒนธรรมประจำชาติ รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทั้งนี้ สพฐ.อยากให้เด็กได้มีคู่มือประจำตัวของตนเอง ว่าชีวิตประจำวันต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง และ สพฐ.ยังได้จัดพิมพ์หนังสือพลังเยาวชน พลังพลเมือง จัดทำร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการหน้าที่ความเป็นพลเมือง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมในด้านจิตอาสาด้วย ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวจะมีความคิดเห็นพร้อมมุมมองของนักการเมืองต่างประเทศด้วย.Comments