สื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์

โพสต์10 ก.ค. 2557 04:22โดยSomchai Bba
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเสมือนจริง : Virtual Field Trip ประวัติศาสตร์ สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เนื้อหาสาระประกอบด้วย การเรียนรู้นอกห้องเรียนเสมือนจริง เนื้อหาเพิ่มเติมที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ทางประวัติศาสตร์แต่ละสมัย แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และภาพ ๓๖๐ องศา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ตามความสนใจ ใน ๒ รูปแบบ คือ สื่อในรูปแบบวีดีทัศน์พร้อมเอกสารประกอบสื่อ และในรูปแบบสื่อออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ http://virtual.mediaobec.com/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้มอบสื่อในรูปแบบวีดีทัศน์พร้อมเอกสารประกอบสื่อแล้ว ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และขอให้โรงเรียนพิจารณาสื่อออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

http://virtual.mediaobec.com/