อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำ PISA สพม.๘

โพสต์13 พ.ค. 2558 21:35โดยSomchai Bba
นายศังกร รักชูชื่น
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ    การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ระหว่าง วันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรม ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน       ฝ่ายวิชาการ(แกนนำด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ครูแกนนำด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์                       ด้านการรู้เรื่องการอ่าน ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ รวมโรงเรียนละ ๔ คน จำนวนทั้งสิ้น ๒๒๐ คน
PISA - 13-14 พฤษภาคม 2558