ประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network : Wikispaces รุ่นที่ 1

โพสต์7 ก.ค. 2554 21:20โดยSomchai Bba


การประชุมปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network : Wikispaces รุ่น ที่ 1 ระหว่างวันที่  8-10 กรกฏาคม 2554 มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น  36 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดราชบุรีจำนวน 13 โรงเรียน โดย นายจิรวัฒน์  ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการ สพม.8 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี บรรยายเกี่ยวกับ ICT กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นายพรสมบัติ คำตรง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.8 บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรอิงมาตรฐานสู่การปฏิบัติ  นายทวีพงษ์ ชัยกูล ศึกษานิเทศก์ สพม.8 บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ Social Network  หลังจากนั้นผู้เข้าประชุมปฏิบัติการได้ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ Wikispaces ć
ICTnew.pptx
(2113k)
Somchai Bba,
21 ก.ย. 2558 02:38
Comments