หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

การเรียน 
                วัน-เวลาเรียน เป็นการเรียนวันอาทิตย์วันเดียว ตั้งแต่ 08.30-17.00 น.
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
                แผน ก แบบ ก2        จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต
                แผน ข                      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  39  หน่วยกิต
หลักสูตร
    จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต โดยมีแผนการศึกษา 2 แผน คือ
                แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ (Thesis)     โดยจะต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
                แผน ข                                                  ไม่ทำวิทยานิพนธ์ โดยจะต้อง
                                                                             สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
                                                                             และสอบปากเปล่า (Oral Examination)
โครงสร้างหลักสูตร
    นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษา โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
                แผน ก แบบ ก2
                                                        กลุ่มวิชาบังคับ                                              27  หน่วยกิต
                                                        วิทยานิพนธ์                                                  12  หน่วยกิต
                                                        รวม                                                               39  หน่วยกิต
                แผน ข
                                                        กลุ่มวิชาบังคับ                                              27  หน่วยกิต
                                                        กลุ่มวิชาเลือก                                                  9  หน่วยกิต
                                                        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                            3  หน่วยกิต
                                                        สอบประมวลความรู้และสอบปากเปล่า
                                                        รวม                                                                39  หน่วยกิต
รายวิชา
            กลุ่มวิชาบังคับ  27  หน่วยกิต
                    91 0001  การบริหารและพฤติกรรมองค์การ
                    91 0002  การบัญชีสำหรับผู้บริหาร
                    91 0003  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
                    91 0004  การบริหารการเงิน
                    91 0006  การบริหารการตลาด
                    91 0007  สถิติและวิธีการวิจัย
                    91 0008  การบริหารกลยุทธ์
                    91 1002  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
                    91 1009  สัมมนาทางการบริหาร
            กลุ่มวิชาเลือก สำหรับนักศึกษาเลือกเรียนแผน ข เรียน 9 หน่วยกิต ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดรายวิชาให้
                    91 0005  การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ
                    91 1001  ภาวะผู้นำและการตัดสินใจ
                    91 1003  การเป็นผู้ประกอบการ
                    91 1007  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
                    91 1008  การสื่อสารทางการบริหาร
                    91 1010  พลวัตรการจัดการและกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ
                    91 1011  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
                    91 3003  การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
            กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                    91 0000  วิทยานิพนธ์
                    91 1111  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง