ปฏิทินนิเทศโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 

จุดประสงค์ :    ๑. นิเทศติดตามและสนับสนุน การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในฝัน สพม.๘
                      ๒. นิเทศติดตามงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ของโรงเรียนในฝัน สพม. ๘
                      ๓. นิเทศติดตามการใช้งบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรร จากโครงการโรงเรียนในฝัน 
ผู้นิเทศ :         นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์
            

วันที่ / เวลา

โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศ

จันทร์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

หนองปลาหมอพิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม

อังคาร  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

สวนผึ้งวิทยา

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

บ้านคาวิทยา

พุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

 

คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. น.ส.สกาว  แสงอ่อน

๖. นายกฤตนัย  ทัศนา

๗. นางอัจฉรา  เอกจิต

๘. นางปรียาดา  จินตศิริกูล

๙. นางรงศ์รอง  พิลาสภักดี

พฤหัสบดี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

เลื่อนไป

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

แคทรายวิทยา

 

 


วันที่ / เวลา

โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศ

อังคาร ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

ปากท่อพิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นายไตรรงค์  โต้ตอบ

๖. นางพัลลภา  โต้ตอบ

พุธ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

วัดสันติการามวิทยา

ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

โสภณศิริราษฎร์

พฤหัสบดี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

บางแพปฐมพิทยา

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นางสาวกาญจนา  หลวงจอก

๖. น.ส.เกษณี  ไทยจรรยา

๗. นายยุทธพล  จันทรดี

๘. น.ส.สุวรรณา  อรรถชิตวาทิน

๙. นางจิราภรณ์  จันทร์สว่าง

๑๐.นางนงนุช  รัตนมุง

จันทร์ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นางจิรฐา  เอี่ยมขำ

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ประสาทรัฐประชากิจ

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. ครูผู้รับผิดชอบงานวิจัย แทน รองกมล  เฮงประเสริฐวันที่ / เวลา

โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศ

อังคาร ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

ช่องพรานวิทยา

 

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นางสายจิตร  ดวงจันทร์

๖. น.ส.วัฒนศิริ  ชมหมู่

๗. น.ส.ทวีพร  วงศ์แก้ว

๘. น.ส.วัชรินทร์  จันทโร

๙. น.ส.วิไลพร  ศิริวงศ์

๑๐.นายอำนาจ  ทวีศรี

๑๑.นายไพศาล  กาญจนวงศ์

พุธ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์

พฤหัสบดี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

ท่าเรือพิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

เลื่อนไป

พุธ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

หนองโพวิทยา

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นางธิดา  ทิพย์สุข

จันทร์ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

พังตรุราษฎร์รังสรรค์

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ห้วยกระเจาพิทยาคม
วันที่ / เวลา

โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศ

อังคาร ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

เลาขวัญราษฎร์บำรุง

 

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นายพีรัชย์  เพิ่มพูล

๖. น.ส.สุนัน  สุกุลธนาศร

๗. น.ส.ละเอียด กังวานทวีทรัพย์

๘. นายชูศักดิ์  ชิวปรีชา

๙. น.ส.มยุรา  บุญมาก

๑๐.นายธนกฤต  น่วมจาด

๑๑.นางธนิฐา  ก่ำพันธ์ดี

๑๒.น.ส.พเยาว์  สาละสาลิน

พุธ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

 

บ่อพลอยรัชดาภิเษก

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นายภาณุพงศ์  ม่วงเขียว

๖. น.ส.ประกาย เอิบแจ้ง

๗. น.ส.รังสุรางค์ ทองเงิน

พฤหัสบดี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ น

 

หนองปรือพิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕.นายโกวิทย์ มีเย็น

๖. นายพิรุณ ประภาจิตสุนทร

๗. นางกาญจนา บุญพา

๘. นางวาสนา ศรีคำอ้าย

๙. นายคำพันธ์ คุ้มไพฑูรย์

๑๐.นายกฤษดา บัวศรี

๑๑.น.ส.นภชนัตร กิรติขัตติยา
วันที่ / เวลา

โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศ

จันทร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๐.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

หนองรีประชานิมิต

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นายจิตกร  อารีย์วงศ์สถิต

๖. น.ส.อินทิรา  อินทะแสน

อังคาร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

ศรีสวัสดิ์พิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

พุธ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นายกฤษณ์  ยังดี

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ไทรโยคน้อยวิทยา

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

พฤหัสบดี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น

 

อุดมสิทธิศึกษา

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นายชาติกุลพล  สมยาภักดี

๖. นายชัยศักดิ์  ภูมูล

จันทร์ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

พนมทวนชนูปถัมภ์

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

พระแท่นดงรังวิทยาคาร
  

วันที่ / เวลา

โรงเรียน

ผู้เข้ารับการนิเทศ

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

รัฐราษฎร์อุปถัมภ์

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

แคทรายวิทยา

 

 

พุธ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

 

ท่าเรือพิทยาคม

 

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

 

หนองโพวิทยา

๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ดูแลโครงการโรงเรียนในฝัน

๓. ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนในฝัน

๔. ครูผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน

๕. นางธิดา  ทิพย์สุข