วันที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ 

วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ คือ
            ๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ดำเนินการพัฒนาทักษะความคิด การอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และสื่อสารตามแนวทางประเมินผลนักเรียน (PISA)
            ๒. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นครูแกนนำในการพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และสื่อสารตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) และสามารถขยายผลได้
            ๓. เพื่อสร้างบทอ่านที่ส่งเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ให้นักเรียนสามารถอ่าน และวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
            ๔. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด
            ๕. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
            ๖. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนทุกโรงเรียนปรับเปลี่ยนการสอน และพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยต่ำกว่าเกณฑ์ 

ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ และโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ครั้งนี้ ประกอบด้วยครูสอนวิชาภาษาไทย ในสังกัดโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ จำนวน ๕๕ โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๕๕ คน

คณะวิทยากรได้แก่ นายวัชรวิทย์ ครูรัฐปิยสกุล และ นางสุวภรณ์ ตั้งธนศิริกุล ครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี