อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับครูสอนวิทยาศาสตร์จำนวน 200 คน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8-10 ในด้านวิทยาการความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์ นอกเหนือจากความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ประกอบการสอน โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์