ดร.สมศักดิ์  ตันตาศนี
ผู้อำนวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               Mobile    02 809 0823 -27 ต่อ 122

                                                               e-Mail     
                                                                              
                                                               Website  http://mbatru.thonburi-u.ac.th/
ดร.มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               Mobile    02 809 0823 -27 ต่อ 122

                                                               e-Mail     
                                                                              
                                                               Websit http://mbatru.thonburi-u.ac.th/

                                                            


ดร.สุพิน  ฉายศิริไพบูลย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               Mobile    02 809 0823 -27 ต่อ 122
                                                             
                                                               e-Mail     
                                                                              
                                                               Website  http://mbatru.thonburi-u.ac.th/

ดร.นัทธ์หทัย อือนอก

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               Mobile    02 809 0823 -27 ต่อ 122
                                                               
                                                               e-Mail     
                                                                              
                                                               Website  http://mbatru.thonburi-u.ac.th/


ดร.ชัญญ์ญาณ์ คำบุญ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               Mobile    02 809 0823 -27 ต่อ 122
                                                               
                                                               e-Mail     
                                                                              
                                                               Website  http://mbatru.thonburi-u.ac.th/


ดร.ฉัตรธาร  ลิ้มอุปถัมภ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                                                               Mobile    02 809 0823 -27 ต่อ 122
                                                               
                                                               e-Mail     
                                                                              
                                                               Website  http://mbatru.thonburi-u.ac.th/