ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สมศักดิ์ ตันตาศนี
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก  กจ.ด. (การจัดการภาคธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  พ.ศ.2553