กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย

    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
    ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLis) บริการสืบค้นผลงานวิจัย  
    ฐานข้อมูลวารสารต่าง ๆ
เอกสารแบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

    คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอ
    แบบเสนอหัวข้อเค้าโครงร่าง
    แบบฟอร์ม บฑ.1- บฑ.10
    รูปแบบการบันทึกไฟล์ข้อมูล
    ตัวอย่างแนวทางการเขียนบทความ
ฐานข้อมูลงานวิจัย


cuirคลังข้อมูลจุฬาฯ (CUIR) new
สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
tnrrคลังข้อมูลงานวิจัยไทย TNRR (Thai National Research Repository) โดยคณะทำงานเพื่อพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลวิจัยของประเทศ
kuฐานข้อมูลการประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
hsriคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์การเครือข่าย (Knowledge Bank : Health Systems Research Institute and Alliances)
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis – Thai Library Integrated System สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา และงานวิจัยวิชาการ สกว.
ฐานข้อมูลงานวิจัย คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ฐานข้อมูลการวิจัย การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูลงานวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2519-2553
คลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ฐานข้อมูลทางด้านกฏหมาย
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ฐานข้อมูลงานวิจัยไม้ผลของประเทศไทย
logo-aniflyฐานข้อมูลงานวิจัยสัตว์ปีกในประเทศไทย

logo-animalฐานข้อมูลด้านการสัตว์ในประเทศไทย

logo-ratchakitchaฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา
logo-Bioฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช